Regulamin warsztatów

 

 1. Informacje ogólne 
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby (dalej „Uczestnicy”) wydarzenia (dalej „Warsztaty”) organizowanych przez firmę Lenso Sp. z o.o. (dalej „Organizator”) z  siedzibą w  Poznaniu, ulica Madalińskiego 3, 61-509 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508761, REGON 302722260, z kapitałem zakładowym 116 875 PLN (w całości opłaconym) oraz rejestru czynnych podatników VAT: NIP 7831712652.
  2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Lenso Sp. z o.o., w miejscu organizacji Warsztatów, a także w Internecie pod adresem www.lenso.com.pl/regulamin-warsztatów.
  3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Uczestników Warsztatów jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, bhp i ppoż.
 2. Uczestnictwo w Warsztatach
  1. Warsztaty odbywają się w jednej lokalizacji (dalej „Obiekt”), na terenie którego obowiązują te same zasady i prawa wskazane w niniejszym regulaminie:
   • Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury
  2. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w Warsztatach jest dobrowolne zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://lenso.com.pl/konferencja-badania-materialow-i-konstrukcji/, podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 2.3, akceptacja Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów powiązanych z organizacją wydarzenia, jak również do celów marketingowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych o towarach i/lub usługach oferowanych przez ten podmiot, w szczególności informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na zapis do newslettera Organizatora.
  3. Formularz rejestracyjny obejmuje następujące pozycje:
   • forma grzecznościowa,
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres e-mail,
   • nazwa firmy.
  4. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5. Prawo wstępu na warsztaty mają osoby posiadające imienny identyfikator uczestnika wydawany w dniu rozpoczęcia się Warsztatów przez Organizatora.
  6. Na podstawie identyfikatora Uczestnik wydarzenia jest upoważniony do:
   • poruszania się po strefach Warsztatów przeznaczonych dla publiczności oraz wzięcia udziału we wszystkich prezentacjach odbywających się w czasie trwania Warsztatów,
   • uczestnictwa w Warsztatach w czasie określonym przez Organizatora, 
   • korzystania z wyznaczonych: szatni, toalet, lokali i stref gastronomii i innych powierzchni, udostępnionych na czas trwania wydarzenia.
  7. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do:
   • okazania na wezwanie Organizatora i służb porządkowych ważnego identyfikatora, 
   • korzystania wyłącznie z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego Obiektu wyznaczonych do poruszania się w czasie Warsztatów, 
   • zachowania się w czasie pobytu na wydarzeniu oraz na terenie Obiektu w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób, 
   • stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych przez Organizatora lub innych służb porządkowych podczas pobytu w Obiekcie.
  8. Używanie tekstów, filmów, prezentacji, zdjęć i wszelkich innych materiałów bez zgody Organizatora Warsztatów, a także kopiowanie pomysłów oraz know-how Warsztatów jest surowo zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów lub zmiany miejsca ich organizacji, godziny i daty rozpoczęcia i zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Uczestnika do 3 dni przed wydarzeniem lub w terminie późniejszym, jeśli zachowanie 3 dniowego wyprzedzenia nie jest możliwe.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone mienie Uczestnika.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
  2. Dane osobowe Uczestników Warsztatów mogą być przetwarzane przez Organizatora:
   • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6ust. 1 lit. f) RODO.
   • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie Warsztatów organizowanych przez Organizatora, w szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości dokonujących odbioru imiennego identyfikatora w punkcie obsługi Organizatora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   • w celu przekazywania Uczestnikowi informacji na temat Warsztatów np. zmiana godziny lub miejsca rozpoczęcia wydarzenia, odwołanie Warsztatów.
  3. Właściciel Obiektu może stosować monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie Warsztatów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Obiektu i  Organizatora, co może wiązać się z przetwarzaniem wizerunku Uczestników.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/usługi, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z jej postanowień, w szczególności: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi kadrowo-księgowe i prawne oraz inne usługi związane z realizacją umowy; a także organom administracji publicznej, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do:
   • dostępu do ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora,
   • sprostowania ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora,
   • usunięcia ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
   • ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Organizatora w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

   Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres siedziby Organizatora lub elektronicznie na adres: marketing@lenso.com.pl.
   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bądź zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia co do ich dalszego przetwarzania.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej z przebiegu Warsztatów w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych oraz publikowania jej w serwisach społecznościowych Organizatora (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, blog firmowy i strona internetowa).
  7. Niewyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych opisane w powyższych punktach, wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Warsztatach. 
 4. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej i udostępnienie zmian na terenie Organizatora.
  2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod adresem www.lenso.com.pl/regulamin-warsztatów.
  3. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika którejkolwiek z zasad przyjętych w niniejszym Regulaminie jest podstawą do wyproszenia Uczestnika z Obiektu i wykreślenia z listy Uczestników wydarzenia.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
  6. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.