INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Lenso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Madalińskiego 3; 61-509 Poznań) KRS 0000508761, NIP 7831712652, REGON 302722260 adres e-mail info@lenso.com.pl (dalej „Administrator”).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane: 1. w oparciu o wyrażoną zgodę/2. z uwagi na konieczność ich przetwarzania do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)/ 3. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie/2. przez okres do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy jednak nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego w którym upłynął termin zapłaty ostatniego należnego podatku lub spełnienia przez Administratora ostatniego obowiązku o charakterze publicznoprawnym w związku z zawarciem i wykonaniem lub niewykonaniem, nienależytym wykonaniem lub rozwiązaniem czy wygaśnięciem umowy, a w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach marketingowych, do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź zgłoszenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/usługi, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z jej postanowień, w szczególności: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi kadrowo-księgowe i prawne oraz inne usługi związane z realizacją umowy; a także organom administracji publicznej, w oparciu o przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do: 1. żądania od Administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych; 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych; 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.